Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Cô Hoàng Phi Phụng - QTM)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Tk5.jpg IMG_7389.jpg IMG_7385.jpg IMG_7372.jpg IMG_7372.jpg IMG_7392.jpg IMG_20150609_160216.jpg P1000297.jpg P1000387.jpg P1000365.jpg 20150307_173030.jpg 20150307_173620.jpg 20150307_173824.jpg 20150307_171749.jpg 20150307_171518.jpg 20150307_173413.jpg IMG_6309.jpg IMG_6284.jpg IMG_6399.jpg IMG_6252.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Hôm nay có gì mới ???

  Từ điển Online

  HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2012 - 2013

  ĐIỂM TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NH 2015-2016

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Phụng (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:16' 24-06-2015
  Dung lượng: 46.2 KB
  Số lượt tải: 23
  Số lượt thích: 1 người (dương thị mỹ hiệp)
  TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG

  BẢNG ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
  NĂM HỌC 2015 - 2016

  Phòng thi Số báo danh Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Ưu tiên Khuyến khích Điểm Thi 10
  Văn Toán Anh Tổng cộng
  1 200001 Huyønh Nguyeãn Thieân AÂn 31/07/2000 Nöõ "Haøm Taân, Bình Thuaän" 1 1 6.25 6 5.25 31.75
  1 200002 Leâ Hoàng AÂn 05/02/2000 Nam "Taùnh Linh, Bình Thuaän" 1 1 5 7.5 9 36
  1 200003 Leâ Thò Hoàng AÂn 03/03/2000 Nöõ "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 6.5 9 9 42.5
  1 200004 Ñaëng Nghóa Trung AÂn 23/02/2000 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1 7 6.5 8.5 37.5
  1 200005 Leâ Ngoïc An 22/09/2000 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 0 1 0.25 2.5 6
  1 200006 Nguyeãn Thò Hoøa An 20/03/2000 Nöõ "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 0 -1 -1 -1 0
  1 200007 Nguyeãn Thò Khaùnh An 06/08/2000 Nöõ "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 5.5 7.5 7.25 35.75
  1 200008 Phaïm Hoaøi An 04/11/2000 Nam "Taùnh Linh,Bình Thuaän" 1 1.5 5.75 5 4.5 28.5
  1 200009 Traàn Quoác An 01/01/2000 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 4.5 6.75 4.75 29.75
  1 200010 Nguyeãn Caûnh Anh 20/08/2000 Nam "Taùnh Linh, Bình Thuaän" 1 1 6 8.5 6 37
  1 200011 Nguyeãn Tieán Anh 26/12/1998 Nam "Taùnh Linh, Bình Thuaän" 1 1 5.5 4.5 3.25 25.25
  1 200012 Phan Hoàng Anh 04/06/2000 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 0 3.5 3 2.75 16.75
  1 200013 Phaïm Minh Anh 23/02/2000 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 6.5 8.25 7.25 39.25
  1 200014 Traàn Kim Quyønh Anh 14/06/2000 Nöõ "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 5.75 8.25 6.5 37
  1 200015 Traàn Ngoïc AÙnh 23/01/2000 Nöõ "Taùnh Linh, Bình Thuaän" 1 0.5 5.5 4 3.75 24.25
  1 200016 Traàn Thò Ngoïc AÙnh 30/04/2000 Nöõ "Vónh Cöûu, Ñoàng Nai" 1 1.5 6.25 8 6.5 37.5
  1 200017 Tröông Thò Kim Anh 28/01/2000 Nöõ "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 2 0 6 7 5.25 33.25
  1 200018 Traàn Thò Dieäu Aùi 21/04/2000 Nöõ "Minh Hoùa, Quaûng Bình" 1 1.5 6.5 6.75 5.75 34.75
  1 200019 Löõ Trieäu Ñaïi Baéc 25/06/2000 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 0 3.75 7.5 6 29.5
  1 200020 Leâ Vaên Baûo 12/09/2000 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1 6.75 8.25 7.25 39.25
  1 200021 Nguyeãn Ngoïc Baûo 04/11/2000 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 0 1.75 6.25 7 24
  1 200022 Ka Beù 05/05/2000 Nöõ "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 2 1.5 6.75 8.25 9.25 42.75
  1 200023 Nguyeãn Thanh Bình 03/11/2000 Nam "Taùnh Linh, Bình Thuaän" 1 1 5 2 3.5 19.5
  1 200024 Traàn Vaên Bình 20/05/1999 Nam "Taùnh Linh, Bình Thuaän" 1 1 5 0.75 1.25 14.75
  1 200025 Voõ Ngoïc Bình 13/04/1999 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1 5.5 6.5 4 30
  2 200026 Voõ Ngöï Bình 10/05/2000 Nam "Ñoàng Xoaøi, Bình Phöôùc" 1 0 -1 -1 -1 0
  2 200027 Leâ Minh Chaâu 19/05/2000 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 0 3 4.75 3.5 20
  2 200028 Löu Thò Bích Chaâu 23/12/2000 Nöõ "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 7.5 9.75 9.75 46.75
  2 200029 Traàn Leâ Baûo Chaâu 09/02/2000 Nöõ "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 7.75 8.75 9 44.5
  2 200030 Buøi Vaên Chaét 15/03/2000 Nam "Tònh Bieân, An Giang" 1 1.5 5.75 6.5 4.25 31.25
  2 200031 Hoaøng Thò Bích Chi 27/12/2000 Nöõ "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 7.5 8.25 8 42
  2 200032 Ñinh Minh Chieán 14/10/2000 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 0 6.5 9 6.25 38.25
  2 200033 Nguyeãn Xuaân Chinh 29/03/2000 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 0 6 5.25 5.5 29
  2 200034 Nguyeãn Phuùc Nguyeân Chöông 28/03/2000 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1 6 9.25 7.25 39.75
  2 200035 Buøi Ngoïc Ñaïi Cöôøng 07/09/2000 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 0 5.75 4.5 4.5 26
  2 200036 Cao Cöôøng 11/05/2000 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 4 4.25 2.5 21.5
  2 200037 Hoaøng Quoác Cöôøng 23/05/2000 Nam "Taùnh Linh, Bình Thuaän" 1 1 4.25 4.5 2.5 22
  2 200038 Nguyeãn Theá Cöôøng 15/09/2000 Nam "Taùnh Linh, Bình Thuaän" 1 1 5 6 3 27
  2 200039 Traàn Cöôøng 09/07/1999 Nam "Taùnh Linh, Bình Thuaän" 1 0.5 5.75 4.25 4.5 26
  2 200040 Phaïm Höõu Dö 03/03/2000 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 0 7 8 5.25 36.25
  2 200041 Traàn Chaùnh Daân 20/06/2000 Nam "Taùnh Linh, Bình Thuaän" 1 1 5 4.5 3.5 24.5
  2 200042 Leâ Ngoâ Theá Danh 25/08/2000 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1 5 3.5 5 24
  2 200043 Mai Thò Thanh Dieãm 05/07/2000 Nöõ "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 6.75 8.25 9.75 42.25
  2 200044 K` Dænh 09/07/2000 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 2 0 5.25 1.25 3 18
  2 200045 Leâ Vaên Döông 18/09/2000 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 4.5 5 9.75 31.25
  2 200046 Nguyeãn Thò Thuøy Döông 03/05/2000 Nöõ Hoøa Hoäi - BR Vuõng Taøu 1 0 -1 -1 -1 0
  2 200047 Traàn Thò Thuøy Döông 15/03/2000 Nöõ "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 8.25 8.75 9.5 46
  2 200048 Ñoã Vaên Döông 16/02/2000 Nam Goø Coâng Taây - Tieàn Giang 1 0 -1 -1 -1 0
  2 200049 K` Duû 20/12/2000 Nam "Taùnh Linh, Bình Thuaän" 3 0 5.75 2.75 2.25 22.25
  2 200050 Ñoã Haï Du 13/06/1998 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 0 -1 -1 -1 0
  3 200051 Döông Thò Kim Dung 24/11/2000 Nöõ "Taùnh Linh, Bình Thuaän" 1 1 4.25 4.25 2 21
  3 200052 Leâ Thò Thuøy Dung 27/10/2000 Nöõ "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 0 7.5 8 7 39
  3 200053 Nguyeãn Thò Caåm Dung 01/01/2000 Nöõ "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 7 8.25 6.25 39.25
  3 200054 Nguyeãn Thò Thuøy Dung
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓