Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Cô Hoàng Phi Phụng - QTM)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Tk5.jpg IMG_7389.jpg IMG_7385.jpg IMG_7372.jpg IMG_7372.jpg IMG_7392.jpg IMG_20150609_160216.jpg P1000297.jpg P1000387.jpg P1000365.jpg 20150307_173030.jpg 20150307_173620.jpg 20150307_173824.jpg 20150307_171749.jpg 20150307_171518.jpg 20150307_173413.jpg IMG_6309.jpg IMG_6284.jpg IMG_6399.jpg IMG_6252.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Hôm nay có gì mới ???

  Từ điển Online

  HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2012 - 2013

  KÊT QUẢ THI 10

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Phụng (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:43' 24-06-2015
  Dung lượng: 1.4 MB
  Số lượt tải: 12
  Số lượt thích: 0 người
  maphong ma_thcs ma_thpt ma_thpt_2 ma_hd phongthi ban sbd malop mahs holot ten ten1 ngaysinh gioitinh dantoc noisinh uutien kkhich toan nguvan monba kqtn Van Toan Anh cong dchuan kqthi ghichu
  71503 0306 01 0101 1 A 010001 9A5 01 Haøng Khaûi An :j 03/03/2000 Nam Hoa "Tuy Phong, Bình Thuaän" 3 0 6.3 6.4 5.9 TB 4.25 4 4 23.5 0 Vuøng kk; D.toäc
  71503 0306 01 0101 1 A 010002 9A7 01 Hoà Leâ Thuùy An :j 14/08/2000 Nöõ Kinh "Tuy Phong, Bình Thuaän" 1 0 8.6 7.1 8.3 G 8 8.25 7 40.5 0 Vuøng kk;
  71503 0304 01 0101 1 A 010003 9B 01 Leâ Tröôøng An :j 28/01/2000 Nam Kinh "Tuy Phong, Bình Thuaän" 1 0 4.8 5.4 5.7 TB 0.75 3.75 3.5 13.5 0 Xaõ KK
  71503 0314 01 0101 1 A 010004 9A3 01 Nguyeãn Thaùi An :j 04/09/2000 Nam Kinh "Tuy Phong, Bình Thuaän" 1 1 6.1 5.9 6.7 TB 4.75 4.5 5.5 26 0 "V. khoù khaên, N. khaù"
  71503 0306 01 0101 1 A 010005 9A1 01 Nguyeãn Thò Thuùy An :j 27/05/2000 Nöõ Kinh "Tuy Phong, Bình Thuaän" 1 1.5 4.4 5.7 5.8 TB 4.25 4 4 23 0 "Vuøng kk, N:Gioûi"
  71503 0306 01 0101 1 A 010006 9A1 02 Traàn Ngoïc An :j 28/10/2000 Nöõ Kinh "Tuy Phong, Bình Thuaän" 1 1.5 6.1 5.4 5.4 TB 5 5.25 3.75 26.75 0 Vuøng kk;N:Gioûi
  71503 0306 01 0101 1 A 010007 9A4 02 Traàn Thuùy An :j 05/12/2000 Nöõ Kinh "Tuy Phong, Bình Thuaän" 1 0 4.1 6 4.5 TB 4.5 5.25 2.75 23.25 0 Vuøng kk;
  71503 0314 01 0101 1 A 010008 9A4 01 Tröông Thò Kim An :j 18/05/2000 Nöõ Kinh "Tuy Phong, Bình Thuaän" 1 1 7.7 7.7 6.6 K 5.75 7.5 2.75 31.25 0 "V. khoù khaên, N. khaù"
  71503 0313 01 0101 1 A 010009 9B 01 Leâ Myõ Aûnh :j^ 19/09/2000 Nam Kinh "Tuy Phong, Bình Thuaän" 1 0 8.7 5.7 7.9 K 5 7.75 4.5 31 0 khoù khaên
  71503 0314 01 0101 1 A 010010 9A6 01 Leâ Voõ Duy Anh :j^ 21/03/2000 Nam Kinh "Tuy Phong, Bình Thuaän" 1 1 4 5.4 6.1 TB 3 2.75 5 18.5 0 "V. khoù khaên, N. khaù"
  71503 0306 01 0101 1 B 010011 9A8 01 Leâ Ñaëng Hoaøng Anh :j^ 03/10/2000 Nöõ Kinh "Tuy Phong, Bình Thuaän" 1 0 6.9 8 7.4 G 4 6 7.5 28.5 0 Vuøng kk;
  71503 0314 01 0101 1 A 010012 9A3 02 Ngoâ Thò Kim Anh :j^ 26/12/1999 Nöõ Kinh "Tuy Phong, Bình Thuaän" 2 1 8.1 7.6 7.9 G 6.75 8 6.5 39 0 "V.khoù khaên,N.khaù, ba 19/4"
  71503 0314 01 0101 1 A 010013 9A4 02 Nguyeãn Ngoïc Anh :j^ 06/08/2000 Nam Kinh "Tuy Phong, Bình Thuaän" 1 1 5 5.3 5 TB 2 5.5 2.75 19.75 0 "V. khoù khaên, N. khaù"
  71503 0306 01 0101 1 B 010014 9A6 01 Nguyeãn Thò Minh Anh :j^ 22/09/2000 Nöõ Kinh Baø Ròa - Vuõng Taøu 1 0 6.8 7.3 7.3 K 3.25 4.75 5 22 0 Vuøng kk;
  71503 0314 01 0101 1 A 010015 9A5 01 Nguyeãn Tuaán Anh :j^ 28/10/2000 Nam Kinh "Tuy Phong, Bình Thuaän" 1 1 6.5 6.6 7.5 K 4.75 6.25 4.5 28.5 0 "V. khoù khaên, N. khaù"
  71503 0306 01 0101 1 A 010016 9A2 01 Tröông Thò Anh :j^ 10/05/2000 Nöõ Kinh "Tuy Phong, Bình Thuaän" 1 1 5.6 5.9 5.7 TB 3.75 4.5 3.25 21.75 0 Vuøng kk;N:Khaù
  71503 0301 01 0101 1 A 010017 9B 01 Traàn Thò Myõ Aùi :_ 11/10/2000 Nöõ Kinh "Tuy Phong, Bình Thuaän" 1 0 7.6 6.7 6.6 K 3.5 5.5 4.75 23.75 0 Xaõ kk
  71503 0314 01 0101 1 A 010018 9A5 02 Nguyeãn Thò Ngoïc Aùnh :j^ 16/05/2000 Nöõ Kinh "Tuy Phong, Bình Thuaän" 1 1 5.4 6.1 7 TB 3 4.75 4.5 22 0 "V. khoù khaên, N. khaù"
  71503 0314 01 0101 1 A 010019 9A4 03 Nguyeãn Thò Ngoïc Aùnh :j^ 24/10/2000 Nöõ Kinh "Tuy Phong, Bình Thuaän" 1 1 6.6 7.6 6.4 K 3 5.5 4.25 23.25 0 "V. khoù khaên, N. khaù"
  71503 0302 01 0101 1 A 010020 9A 01 Huyønh Gia Baûo L:k 28/04/2000 Nam Kinh "Phan Rang , Ninh Thuaän" 1 0 5 5.8 7.7 TB 3.25 5 8 25.5 0 xaõ KK
  71503 0306 01 0101 1 A 010021 9A5 02 Huyønh Thaùi Baûo L:k 17/10/2000 Nam Kinh Ninh Thuaän 1 1.5 7.6 6.5 7.1 K 4.25 7 4.25 29.25 0 Vuøng kk;N:Gioûi
  71503 0307 01 0101 1 A 010022 9A 01 Leâ Vaên Baûo L:k 08/08/2000 Nam Kinh "Tuy Phong, Bình Thuaän" 1 1 5 5.7 4.8 TB 2 3.75 4.5 18 0 "Vuøng KTÑBKK, Ngheà PT Khaù"
  71503 0314 01 0101 1 A 010023 9A5 03 Nguyeãn Chí Baûo L:k 09/03/2000 Nam Kinh "Tuy Phong, Bình Thuaän" 1 1 5.6 5.8 5.9 TB 1.75 5.75 5.25 22.25 0 "V. khoù khaên, N. khaù"
  71503 0301 01 0101 1 A 010024 9A 01 Nguyeãn Hieân Chi Baûo L:k 16/03/2000 Nam Kinh "Tuy Phong, Bình Thuaän" 1 1 7.7 7.9 7.1 K 6.25 7.75 6.5 36.5 0 "Xaõ kk, ngheà khaù"
  71503 0304 01 0101 1 A 010025 9A 01 Nguyeãn Quoác Baûo L:k 26/10/1999 Nam Kinh "Tuy Phong, Bình Thuaän" 2 0 4.7 5.5 4.7 TB 3.75 3.5 2.5 19 0 "Xaõ KK, meï DT"
  71503 0306 01 0101 2 B 010026 9A6 02 Traàn Gia Baûo L:k 01/01/2000 Nam Kinh "Tuy Phong, Bình Thuaän" 1 1.5 8.6 7.3 7.5 G 6.25 8 8.5 39.5 0 Vuøng kk;N:Gioûiù
  71503 0302 01 0101 2 A 010027 9B 01 Leâ Vaên Beán LP>j 09/08/2000 Nam Kinh "Tuy Phong, Bình Thuaän" 1 1 4.5 5.5 5 TB 3.75 3 2 17.5 0 "xaõ KK, N.K"
  71503 0302 01 0101 2 A 010028 9D 01 Leâ Vaên Bi L_ 12/01/2000 Nam Kinh "Tuy Phong, Bình Thuaän" 1 1 6.6 6.4 7.5 K 4.25 5.75 4.5 26.5 0 "xaõ KK, N.K"
  71503 0307 01 0101 2 A 010029 9B 01 Phaïm Haûi Bieân L_PFj 13/03/2000 Nam Kinh "Tuy Phong, Bình Thuaän" 1 0.5 7.6 8.3 7 G 7.25 7.5 5 36 0 "Vuøng KTÑBKK, Ngheà PT T. bình"
  71503 0305 01 0101 2 A 010030 9A 03 Nguyeãn Thò Höông Bieån L_Pj 14/6 /2000 Nöõ Chaêm "Tuy Phong, Bình Thuaän" 3 0 4.3 5.8 5.1 TB 1.75 3 4.5 17 0 "Ngöôøi daân
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓